Palvelut

PALVELUT

Kaikkien organisaatioiden on otettava huomioon yritysvastuu kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla kestävän kehityksen aikakautena. Polarisoituvassa yhteiskunnassa yrityksillä on vastuu toimia suunnannäyttäjinä kohti yhdenvertaista ja inklusiivista yhteiskuntaa, jossa arvostetaan diversiteettiä.   

 

ATAÁ tarjoaa tukea ja asiantuntemusta yritysvastuullisuuden, monimuotoisuuden sekä inkluusion kentällä, riippumatta siitä, kuinka pitkällä organisaatio on heidän yhdenvertaisuus sunnitelmassaan sekä toiminnassaan.

 

Yhdessä löydämme parhaat tavat kehittää ja tukea toimintaanne. Me ATAÁlla uskomme, että se, miten asioita teemme on yhtä tärkeää kuin se, mitä teemme.

Pyrimme luomaan yhteenkuuluvuutta ja haluamme rikkoa “me” ja “te” asettelua. 

 

Asiantuntemuksemme keskittyy yleisesti yritysmaailman monimuotoisuuteen, inkluusioon ja yhdenvertaisuuteen - missä kokemusperäinen asiantuntemuksemme on sidoksissa etnisyyteen, sosioekonomiseen asemaan, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuolten välisiin eroihin sekä ikään.

Hyödynnämme toiminnassamme vahvasti markkinoinnin, viestinnän ja kansainvälisen liiketoiminnan kokemusta sekä osaamista. 

Strategia

Strategia

Yritysmaailman erilaiset toimet kohti moninaisuutta, inkluusiota ja yhdenvertaisuutta vaativat erittäin pitkäjänteistä työtä sekä hyvin harkittuja ja tarkoituksenmukaisia toimia. 

 

ATAÁ tarjoaa yrityksille apua inkluusio-, ja yhdenvertaisuussuunnitelman luomiseen. 

 

Luomme yhdessä brändi-identiteetin, jossa otamme huomioon muuttuvan yhteiskunnan tarpeet, missä diversiteetti, inkluusio sekä yhdenvertaisuus ovat suurena osana yrityksen toimintaa. 

 

Yhteistyössä otamme myös huomioon organisaatiokulttuurin luomisen, joka tuottaa poikkeuksellisia tuloksia työntekijöille, asiakkaille sekä muille sidosryhmille. 

 

Konsultointi

Tarjoamme laaja-alaista konsultointia yritysten moninaisuuden, inkluusion ja yhdenvertaisuuden kehittämiseen. Konsultointimme voivat olla määräaikaisia ​​tai jatkuvia, ja ne voidaan liittää osaksi jo olemassa olevia kokouksia varten -  esimerkiksi tiimikokouksiin, organisaationne johtoryhmälle tai koko tiimille.
 
Tarkoituksena on löytää yhteistyömalli, joka palvelee teitä parhaiten sekä samalla tukee yrityksenne sen hetkisiä tarpeita.
Konsultointi
 
Workshopit

Työpajat

ATAÁ vetää työpajoja, joiden keskiössä on turvallisen tilan tuottaminen, jossa osallistujat pääsevät tekemään omia havaintoja tunteen ja tiedon avulla. Näin inklusiivinen ja yhdenvertainen toiminta saadaan ulottumaan jokaisen työntekijän vastuuvelvollisuuteen. Tarkoituksena on luoda yhteenkuuluvuutta sekä rikkoa “me” ja “te” asettelua -  mahdollistamaan yhdenvertaisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

Työpajamme ovat aina räätälöityjä ja vastaavat yrityskohtaisesti juuri sen hetkistä tarvetta.

Moderointi

Pyrimme luomaan sekä ylläpitämään avointa ja turvallista ilmapiiriä kaikissa tapahtumissa joihin osallistumme. 

Haluamme luoda avointa keskustelua ja inspiroida ihmisiä. Moderoinnissa tuomme orgaanisesti mukaan osaamisemme moninaisuudesta, inkluusiosta sekä yhdenvertaisuudesta, yritysvastuun kontekstista.

Moderointi
 
 
Konsepti-ja kampanjatuki

Konsepti- ja kampanjatuki

Tarjoamme monimuotoisuuden, inkluusion ja yhdenvertaisuuden näkemystä osaksi luovan prosessin eri vaiheissa - aina luomisesta toteutukseen saakka. Aikomukset eivät sulje pois toiminnan vaikutusta. 

 

Me ATAÁlla tahdomme varmistaa, että luovat konseptit tavoittavat niille mahdollisen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, edesauttaen inklusiivista ja yhdenvertaista tulevaisuutta - eivätkä aiheuta lisää kitkaa tai vahvista jo olemassa olevia ennakkoluuloja ja stereotypioita.