top of page

Mitä vastuullisuus tarkoittaa ja miksi se ei tällä hetkellä toteudu?

Vastuullisuudesta on tullut muotisana yritysmaailmassa. Useilla organisaatioilla on jonkinlainen kestävän kehityksen ohjelma, mutta monista puuttuu kuitenkin syvällisempi tarkastelu siitä, mitä vastuullisuus tarkalleen ottaen tarkoittaa ja miten sitä pitäisi edistää konkreettisella tavalla. Nyt jos koskaan on huutava tarve sille, että yritysten rooli määritetään uudelleen vastuullisuuden näkökulmasta. Tämän muotisanan ympärille on kyettävä rakentamaan konkreettisia toimia, jotka ovat aidosti vastuullisia - on aika tehdä asioita eri tavalla kuin ennen. Mitä vastuullisuus tarkoittaa? Kestävä kehitys määritellään useimmiten “nykyhetken tarpeiden täyttämiseksi vaarantamatta tulevien sukupolvien kykyä vastata omiinsa”. Se on laaja käsite joka ottaa huomioon kolme osa-aluetta:

 1. talous,

 2. ympäristö ja

 3. yhteiskunta.

Samalla kun suojelemme ympäristöä ja kehitämme taloutta, meidän on myös mietittävä yhteiskuntaamme. Tähän asti suurin osa poliittisista ja liiketoiminnallisista keskusteluista sekä toimista on keskittynyt vastuullisuuden saralla talouteen ja ympäristöön. Sosiaalinen tai yhteiskunnallinen osa kestävästä kehityksestä on jäänyt valitettavasti vähemmälle huomiolle. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kestävässä kehityksessä yksi peruspilareista on sosiaalinen osallisuus, jonka tavoitteena on inkluusio. Inkluusiolla tarkoitetaan tunnetta kuulumisesta. Sitä arvioidaan liiketoiminnassa siinä määrin miten erilaisia ihmisiä arvostetaan, kunnioitetaan, hyväksytään ja kannustetaan osallistumaan täysimääräisesti päätöksenteoissa. Kun moninaisuus ja inkluusio otetaan yhdessä huomioon, pystytään kunnioittamaan ja arvostamaan ihmisten identiteettiin kuuluvia eroja turvallisessa ilmapiirissä. Emme onnistu kulkemaan ihmiskuntana kohti kestävää kehitystä jos emme saa jokaista kansakuntaa ja ihmistä mukaan tähän muutokseen.Mitä tarkoitetaan yritysvastuulla? Yritysvastuu tarkoittaa organisaation vaikutusta yhteiskuntaan, ympäristöön ja talouteen. Tehokas vastuullisuusstrategia vaikuttaa myönteisesti kaikkiin sidosryhmiin ja se tuo lisäarvoa itse organisaatiolle samalla, kun sillä varmistetaan kestävän kehityksen mukainen toiminta. Yritysvastuuseen vaikuttavia tekijöitä ja mekanismeja ovat:

 • lailliset ja vapaaehtoiset toimet,

 • kumppanuudet ulkoisten virastojen kanssa sekä

 • sosiaalisuus- ja ympäristöraportointi

Yritysvastuussa onkin hyvä lähteä liikkeelle tunnistamalla, että organisaatioiden toiminta vaikuttaa AINA yhteiskuntaan, ympäristöön ja talouteen. Halusivatpa yrityksen johtajat sitä tai eivät. Miksi yritysvastuulla on merkitystä? Liiketoiminnan lyhytnäköisyys nähdään usein yhtenä suurimmista haasteista kestävälle kehitykselle ja taistelulle ilmastonmuutosta vastaan. Organisaatio, joka on sitoutunut maksimoimaan toimintansa positiiviset vaikutukset kaikkiin sidosryhmiin, on askelta lähempänä kokonaisvaltaista yritysvastuullisuutta ja sen tuomia todellisia kilpailuetuja. Valitettavasti ihmisten luottamus yritysten aitoon haluun edistää kestävää kehitystä on horjunut. Tästä johtuen yrityksiltä vaaditaan entistä enemmän aitoa sitoutumista vastuullisuuteen, jotta juhlapuheet muuttuisivat aidoiksi teoiksi. Vaikka yritykset ovat aina olleet taloudellisen kehityksen moottoreita, niiden on oltava jatkossa aktiivisempia sosiaalisen oikeudenmukaisuuden sekä ympäristön suojelun toteuttamisessa. Yrityksillä on lähtökohtaisesti kaikki resurssit näiden ongelmien ratkaisemiseksi ja monet näistä ongelmista ovat myös yritysten luomia. Siksi tämä työ on tehtävä yhdessä ja kestävän kehityksen saavuttamista ei voida jättää vain hallituksen, viranomaisten tai päättäjien tehtäväksi. Yritysvastuullisuus ei ole ylellisyys, vaan välttämättömyys, jonka merkitys on kasvanut ilmastonmuutoksen ja sosiaalisen pandemian myötä. Yritysjohtajilla on eettinen velvollisuus ottaa huomioon yhteiskunnan tarpeet ja vastata niihin - eikä pelkästään toimia yksinomaan osakkeenomistajien tai omien etujensa mukaisesti. Kysymys ei ole siitä, onko yritysjohtajilla velvollisuus ottaa huomioon yhteiskunnan tarpeet, vaan miten paljon heidän tulisi ottaa huomioon nämä tarpeet. Yrityksillä on tulevaisuudessa yhä isompi rooli ja vastuu siitä, miten ympäristömme voi, miten sosiaalinen oikeudenmukaisuus toteutuu ja miten kestävällä tavalla toteutamme kasvua - siksi tällä kaikella on merkitystä. Miksi yritysten tulisi sijoittaa vastuullisuuteen kestävän kehityksen aikakautena? Monet yritysjohtajat miettivät, onko kestävä kehitys todellinen etu yritykselle vai ei? Vastaus on helppo: kyllä on. Kaikki kestävän kehityksen strategiat parantavat muita liiketoiminnan osa-alueita ja mahdollistavat muun muassa:

 1. suuremman tarkoituksen, johon ihmiset voivat sitoutua ja samaistua

 2. paremman maineen ja vahvemman brändin

 3. mahdollisuuden sitouttaa henkilöstöä paremmin

 4. helpotusta uuden ja parhaan talentin rekrytoimisessa

 5. kilpailuetua liiketoimintaympäristössä, jossa vastuullisuus on jo pakollista (kuten muoti, kauneus, ruoka jne…)

Kestävän kehityksen kolmen pilarin (ympäristö, talous, ihmiset) huomiotta jättäminen yrityksen strategiassa tuo mukanaan monia negatiivisia tekijöitä, kuten:

 1. Yrityksen arvo laskee ja tästä kärsivät eniten osakkeenomistajat

 2. Heikentää yrityksen kilpailukykyä

 3. Hidastaa liiketoiminnan kasvua etenkin toimialoilla, joissa kuluttajat jo vaativat vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Toimijat joilla ei ole kestävän kehityksen suunnitelmaa, tulevat kohtaamaan haasteita sekä ongelmia, kun taas yritykset, jotka ovat sen huomioineet tulevat nauttimaan kuluttajien kasvavaa luottamusta. Kummassa leirissä sinä haluaisit olla? Mitä yritysvastuun toteuttaminen edellyttää organisaatioilta? Perinteisiä liiketoimintamalleja ei ole rakennettu kestävän kehityksen näkökulmasta. Jos jatkamme näin, tulemme näkemään (oikeastaan näemme niitä jo) isoja tuhoja ympäristön lisäksi myös sosiaalisella puolella. Tarvitsemme perustavanlaatuisesti toisenlaisia toimintamalleja sekä strategioita, jotka on laadittu vastuullisuuden periaatteita noudattaen. Kestäväkehitys edellyttää aikahorisonttia, joka on pitkäjänteistä, mutta ottaa samalla huomioon nykyiset tarpeet. Kyseessä on jatkuva kehitystyö kohti vastuullista liiketoimintaa. Syitä vastuullisuuden edistämiseksi on monia, sillä taistelemme ilmastonmuutoksen lisäksi myös oman ja tulevien sukupolvien turvallisuuden puolesta. Vastuullisuuden aikakausi on täällä.

Comments


bottom of page