Ataá Agency - Wanda ja Naomi

ATAÁ Agency on brändien moninaisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja inkluusioon keskittyvä luova toimisto, jonka on perustanut kaksoissiskokset Naomi ja Wanda Holopainen.

 

Perustimme ATAÁn, koska haluamme edistää yritysmaailman inhimillisyyttä edesauttamaan moninaisuutta, yhdenvertaisuutta ja inkluusiota. Koemme, että yrityksillä on vastuu toimia yhteiskunnan suunnannäyttäjinä. 

 

ATAÁ tarkoittaa kaksosia Twiksi (yksi Ghanan heimokielistä).

MISSIO

Ataá autaa liiketoimintaympäristöä kohti arvokkaampaa ja ihmiskeskeisenpää kulttuuria. Luomalla tilaa moninaisille äänille päästä kukoistamaan, organisaatiot voivat olla osana kuvittelemassa sekä luomassa uudenlaisen yhteiskunnan.

VISIO

Kuvittelemme liiketoimintaympäristön, jossa ihmiset voivat kuvitella yhteiskunnan uudelleen ja juhlia ihmisyyden kauneutta binäärien ulkopuolella. Ataá haluaa vauhdittaa matkaa kohti vapauden kulttuuria, jossa jokainen voi nauttia ja kokea kuuluvuuden tunteen saavuttaen potentiaalinsa. 

MIKSI OLEMME PERUSTANEET ATAÁN?

Eri toimialoilla toimiessamme, huomasimme molemmat omilla poluillamme törmäävämme samoihin haasteisiin liittyen yritysten moniosaamiseen sekä yhteiskunnalliseen vastuuseen. Vuonna 2018 päätimme, ettemme voineet enää seisoa Suomen yritysmaailman arvojen ja motiivien takana. Havaitsimme, että kyse on paljon suuremmista ja monimutkaisemmista asioista kuin vain meidän henkilökohtaisista haasteistamme.

 

Rakenteellinen rasismi oli niin syvällä yhteiskunnassamme, ettemme pystyneet kääntämään sille selkäämme. Se, keitä olimme yksilöinä sekä yhdessä nykyisessä yhteiskunnassa toisi elämäämme samat, muuttumattomat haasteet yhä uudelleen ja uudelleen ja siksi me koimme tarpeen puuttua asiaan. Tässä kohtaa päätös oli meille molemmille yhdessä hyvin selkeä: päätös perustaa toimisto, joka keskittyy täysin yritysten yhteiskuntavastuuteen. Yritysten yhteiskuntavastuullisuus keskittyy vastuullisuuden kolmanteen pilariin, joka ei tähän asti ole saanut sen tarpeen mukaista huomiota eikä resurssien painotusta, kuten ilmasto- tai talousvastuullisuus.

 

Kestävän kehityksen aikakautena yritysten tulee löytää tasapaino vastuullisuuden kolmen pilarin välillä, jotta murroksessa oleva liiketoimintaympäristö löytää uudenlaiset käytännöt ja toimintamallit. Tätä tasapainoa edustaa nimemme ATAÁ. Elämä on täynnä polariteetteja, joiden kesken meidän on löydettävä tasapaino.

 
Arvot

ARVOT

Yhteisöllisyys ja solidaarisuus 

Yhteisöllisyyden ja solidaarisuuden mukaan, ihmisten tulisi tehdä yhteistyötä keskenään, eikä pelkästään henkilökohtaisen motiivin perusteella. Todellisen sitoutumisen kautta saavutamme tien yhteiseen hyvinvointiin. Yhteisö koskee kaikkia sosiaalisia yksiköitä, joiden kanssa olemme vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä. 
 

Kehitysvammaisten kylä-yhteisössä kasvaneina perhe ja yhteisöllisyys ovat meille tärkeitä arvoja, jotka ohjaavat vahvasti toimintaamme sekä arkisia kanssakäyntejämme. Pyrimme luomaan kumppanuuksia ja yhteisöjä, jotka pohjautuvat yhteisen tavoitteen saavuttamiseen; normalisoida monimuotoisuutta sekä luoda ihmislähtöisiä ja yhdenvertaisia kulttuureja.

 

Haluamme laajentaa sosiaalista kontekstia, jossa ihmiset pitävät yhteisön ja solidaarisuuden arvoja merkityksellisinä myös yritysmaailmassa. Kestävän kehityksen aikakautena tarvitsemme yhteisöllisyyttä ja jaettua vastuuvelvollisuutta yhteisen tulevaisuuden varmistamiseksi. 

 

Kyse ei ole “meistä” tai “teistä”, vaan meistä kaikista yhdessä yhdenvertaisina ihmisinä. 

Universalismi

Universalismi tarkoittaa kaikkien ihmisten hyvinvoinnin ja luonnon ymmärtämistä, niiden arvostamista, suvaitsemista sekä suojelua. Uskomme tämän lähestymistavan auttavan varmistamaan yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille työntekijöille, liikekumppaneille sekä muille sidosryhmille, joihin yrityksen toiminta vaikuttaa. Tämän vuoksi universalismi on ATAÁn yksi kulmakivistä. 

 

Tämä arvo keskittää ATAÁn aikomukset yhteen ja samalla motivoi meitä harjoittamaan kunnioittavaa toimintaa niitä kohtaan, keihin päätöksentekoprosessi vaikuttaa. 

 

Visiomme tulevaisuudesta antaa jokaiselle ihmiselle yhdenvertaiset mahdollisuudet saavuttaa oman potentiaalinsa, ja jossa ihmiskunnalla on arvostusta sekä ymmärrystä luonnon moninaisuudesta.

Universalismi
Haavoittuvaisuus

Haavoittuvaisuus 

Haavoittuvaisuus on edellytys yhteyden luomiselle. Voidaksemme luoda yhteisöjä, joihin jokaisella on mahdollisuus osallistua, on meidän omaksuttava haavoittuvaisuus. Haavoittuvaisuus merkitsee epävarmuuksien, riittämättömyyden ja pelkojen hyväksymistä. 

 

Pyrimme luomaan kulttuureja ja yhteisöjä, joissa haavoittuvaisuus on ytimessä. Näin mahdollistamme turvallisen tilan, jossa virheet ja epäkohdat nähdään kasvulle mahdollisuuksina. Haavoittuvassa kulttuurissa jokainen yksilö saa olla oma itsensä sekä tuntea tulevansa kuulluksi ja nähdyksi. Tämä luo tilaa kuuluvuuden tunteelle. 

 

Olemme tietoisia siitä, että me emme ole täydellisiä, emmekä koskaan tule olemaan. Aina on tilaa tehdä asioita paremmin, kehittyä ja kasvaa. Siksi pyrimme toiminnassamme läpinäkyvyyteen. Emme väitä, että tietäisimme kaiken, tai että meillä olisi kaikkeen vastaukset. Yhteiskunnalliset asiat liittyen diversiteettiin, yhdenvertaisuuteen ja inkluusioon ovat hyvin monimutkaisia ja vaihtuvat yhteiskunnan muuttuessa. Tämän myöntäminen puskee meitä olemaan uteliaita ja jatkuvaan kehitykseen.

 
 
 

Uteliaisuus

Uteliaisuus auttaa meitä kyseenalaistamaan maailmaa ja ATAÁn toiminnassa se näkyy vahvasti nykyisen yhteiskunnan rakenteiden, instituutioiden käytäntöjen sekä toiminnan kyseenalaistamisessa. Nämä kuitenkin ylläpitävät edelleen valta-asemia ja epätasa-arvoa, joten kyseenalaistamisen kautta voimme nähdä uusia mahdollisuuksia yritystoiminnalle. Ulkoisena partnerina organisaation toiminnan kyseenalaistaminen on usein monesti helpompaa, kuin itse yrityksen sisällä tapahtuva palautteen antaminen.

 

Me emme pelkää palautteen tai mielipiteen antamista vaan koemme sen olevan velvollisuutemme. Haluamme pureutua pintaa syvemmälle ja pyrimme esittämään kysymyksiä hellittämättä. 

 

ATAÁn toiminnan ytimessä on rohkeasti mukavuusalueen ulkopuolelle meneminen, sillä koemme suurimman kasvun ja kehityksen tapahtuvan juuri siellä. Me tahdomme intohimoisesti ja kaiken aikaa oppia uutta. Lisäksi työskentely eri ihmisten sekä toimialojen parissa on meille erityisen arvokasta ja tärkeää.

 

ATAÁlla uskomme, että uteliaat auttavat lähestymään tilanteita ja ongelmia avoimella mielellä, joita eivät rajoita ennakkoluulot. 

Uteliaisuus
Naomi

Naomi Holopainen

Naomi on vahva kansainvälisen liiketoiminnan, HR:än sekä erityisesti markkinoinnin ja viestinnän ammattilainen. Hän valmistui luokkansa kärjessä Montanan yliopistosta, Yhdysvalloista. Huippuarvosanoin sieltä valmistuttuaan ja tennisjoukkueen kapteenina toimiessaan. Naomi on pitänyt vahvasti kiinni työmoraalistaan ja tavoitteellisuudestaan sekä hyödyntänyt urallaan kertyneitä taitojaan ulkomailla pelatessaan.

 

Sosiaalipsykologia, kokonaisvaltainen vastuullisuus, sekä luonto, ihmiset ja taide ovat vahvasti lähellä Naomin sydäntä niin arjessa kuin työelämässäkin. Pienessä kyläyhteisössä sekä Steiner-koulussa kasvaminen ovat vaikuttaneet suuresti hänen maailmankatsomukseensa ja arvomaailmaansa. 

 

Naomi motivoituu suuresti ihmisten auttamisesta ja voimaannuttamisesta. Hän uskoo, että pienetkin teot ilahduttavat toisia ja voivat tehdä heidän elämäänsä lähtemättömän vaikutuksen.

Wanda2.jpg

Wanda Holopainen

Wanda Holopainen on ansainnut Kauppatieteiden kandidaattinsa markkinoinnista ja kansainvälisestä bisneksestä Montana State University of Bozemanista, Yhdysvalloista. Hän sai yliopistolta täyden stipendin ja lähti edustamaan koulun tennisjoukkuetta 1-divisioonassa.

 

Wanda toimii ATAÁn toimitusjohtajana, sillä hän omaa luotettavan ja vahvan kyvyn hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä rakentaa ja kehittää määrätietoisesti toimia eteenpäin halutun vision saavuttamiseksi.

 

Taiteen ja luovuuden yhdistäminen yhteiskunnalliseen tekemiseen on aina kiinnostanut ja inspiroinut Wandaa suuresti. Vahvan markkinoinnin ja viestinnän kokemuksen myötä valtakunnallisista ja kansainvälisistä yrityksistä on kertynyt hänelle syvä ymmärrys rakenteellisista haasteista luoda sisältöä. Tämä on myös edesauttanut ja mahdollistanut monimuotoisen yhteiskunnan todenmukaisen kuvantamisen. 

 

Wanda on ollut aina utelias sielu, joka rakastaa ihmisiin tutustumista täydestä sydämestään. Tämä on luonut hänelle luontaisen voiman tuoda ihmisiä yhteen. Wanda lumoutuu erityisesti kestävästä kehityksestä, utopiasta, ihmisten välisestä kanssakäymisestä sekä heidän yhteydestään luontoon.